แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการ

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีถือว่าเป็นทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal) ซึ่งถูกกำหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ของส่วนงานที่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักสื่อฯ ได้ร่วมกันกำหนดและเป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สำนักสื่อฯ ประสงค์จะไปให้ถึง โดยมีความสอดคล้องครอบคลุมกับการดำเนินงานที่ครบถ้วนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

Scroll to Top