บุคลากรสำนักสื่อฯ

คณะกรรมการประจำสำนักฯ

รศ. พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อ และเทคโนโลยีการศึกษา
ผศ.ดร. สมภพ รอดอัมพร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย
นักวิชาการศึกษา
รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
นายสุเมธ กลิ่นหอม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
Scroll to Top