บุคลากรสำนักสื่อฯ

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย
นักวิชาการศึกษา
รักษาการแทนหัวหน้า
ฝ่ายพัฒนา เทคโนโลยีการศึกษา
phimchanok@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11943
นายพงศ์ปณต ทองขาว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
pongpanote@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11939
นางสาวจิราภา ชินวรรโณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
jirapach@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11943
Scroll to Top