ข่าวและกิจกรรม

 • ข่าวสาร
 • กิจกรรม
 • ให้ความรู้
 • วีดิทัศน์ให้ความรู้

📢 ประกาศแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราว

01/11/2023

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปี 2566

26/09/2023

วีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566

26/09/2023

✨แนะนำบริการวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on demand : VoD) 💻

25/09/2023

ฝึกอบรมการผลิตและตัดต่อสื่อ

19/09/2023

ถ่ายทอดสดงาน 74 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

15/09/2023

สำนักสื่อฯ ให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ รำอวยพรมุฑิตาจิตจตุรพิธพรชัย

14/09/2023

นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา

14/09/2023

ขอเชิญผู้เกษียณอายุ 60 ปี เข้ารับบริการถ่ายทำวีดิทัศน์

30/08/2023

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปี

 • 22 August 2023

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปี คณะสังคมศาสตร์ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักสื่อฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 69 ปี

 • 22 August 2023

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 69 ปี คณะวิทยาศาสตร์ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักสื่อฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี

 • 25 August 2023

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักสื่อฯ

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สสท. วางพานพุ่มและสักการะอนุสาวรีย์ “ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช

 • 15 September 2023

ผอ.สสท. วางพานพุ่มและสักการะอนุสาวรีย์ “ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี รศ. พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมวางพานพุ่มและสักการะอนุสาวรีย์ “ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี”  เนื่องในงาน 74 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานของทีมงานสำนักสื่อฯ งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี

 • 26 September 2023

ภาพบรรยากาศงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี 2566 ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานของทีมงานสำนักสื่อฯงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปีวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566ชั้น 4 อาคารวิจัยนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านเพิ่มเติม

สำนักสื่อฯรับรางวัลบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพดีเด่นจากฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

 • 26 September 2023

สำนักสื่อฯรับรางวัลเกียรติบัตรผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ปี2566 วันที่ 25 กันยายน 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลในฐานะหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีระดับประสิทธิภาพอยู่ที่ "ดีเด่น" จากฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้สอนการใช้งานระบบ Live Streaming และโปรแกรม

 • 02 October 2023

ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ สอนการใช้งานระบบ Live Streaming และโปรแกรม OBS Studio แก่เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดกลาง มศว วันที่ 29 กันยายน 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โดยฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ สอนการใช้งานระบบ Live Streaming และโปรแกรม

อ่านเพิ่มเติม

สำนักสื่อฯ ให้บริการงานประชุมวิชาการหัวข้อ แนวทางบริการทางการแพทย์บุคคลข้ามเพศ และการเปิดตัวคลินิกบุคคลข้ามเพศ

 • 03 November 2023

สำนักสื่อฯ ให้บริการในงานประชุมวิชาการหัวข้อ แนวทางบริการทางการแพทย์บุคคลข้ามเพศ และการเปิดตัวคลินิกบุคคลข้ามเพศ มศว คลินิก Gender Harmony, Pride (every) วันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการะบบโสตทัศนูปกรณ์ และการบันทึกวีดิทัศน์ ในงานประชุมวิชาการหัวข้อ "แนวทางบริการทางการแพทย์บุคคลข้ามเพศ และการเปิดตัวคลินิกบุคคลข้ามเพศ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และบุคลากร มศว

 • 29 November 2023

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และบุคลากร มศว เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom” Workshop  การตกแต่งแสงสีภาพ การตกแต่งภาพเฉพาะจุด วิธีการติดตั้ง Preset และการใช้งาน Preset การ Export ไฟล์ภาพเพื่อนำไปใช้งานทุกแพลตฟอร์มผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำโน้ตบุ๊กที่มีโปรแกรม Adobe Lightroom มาด้วยตนเอง   วิทยากรโดยคุณมานิตา ภัยวิมุติ

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามพวกเรา

ประเด็นที่น่าสนใจ

Scroll to Top