บุคลากรสำนักสื่อฯ

คณะผู้บริหารสำนักสื่อฯ

รศ. พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
Pritsu@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 12348
นายกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
Kornsuwan@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15411
นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย
นักวิชาการศึกษา
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
Phimchanok@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11943
นายสุเมธ กลิ่นหอม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
Sumetk@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15448
Scroll to Top