แนะนำสำนักสื่อฯ

ชื่อหน่วยงาน

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีชื่อย่อว่า "สสท"
เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า "Center for Educational Media and Technology”
เขียนย่อเป็นภาษาอังกฤษ "CEMT"

สีประจำสำนัก

"สีเขียวหัวเป็ด"

ตราสัญลักษณ์ (Logo)

สัญลักษณ์ภาษาไทย
สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ

ปรัชญา (Philosophy)

“เทคโนโลยีสร้างสรรค์การศึกษาสู่การเรียนรู้ยุคใหม่”
หมายเหตุ : สร้างสรรค์ คือ การนำเทคโนโลยีมาทำให้การศึกษาดีขึ้น

ปณิธาน (Pledge)

“มุ่งพัฒนาการผลิตและให้บริการสื่อที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐานการวิจัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”
หมายเหตุ:นวัตกรรม หมายถึง เทคโนโลยีที่ทันสมัย กระบวนการใหม่ เทคนิควิธีการใหม่

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

“สนับสนุนงานวิชาการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยและผลิตผลงานสนับสนุนการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์”

ค่านิยม (Values)

“ค่านิยมหลัก BEST”
B หมายถึงBest value to customer (ส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้ลูกค้า)
E หมายถึงExcellence (ความเป็นเลิศ)
S หมายถึงService Mind (มีจิตบริการ)
T หมายถึงTeam work and trust (การทำงานเป็นทีมและสร้างความเชื่อมั่น)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานส่งเสริม สร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย (S : Service & Production)
2. เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ที่มีคุณภาพ (I : Information and Learning Center)
3. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านเทคโนโลยีการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (N : Networking)
4. พัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาลโดยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เป็นคนคุณภาพ
มีผลงานในระดับชาติ (A : Administration)

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบบครบวงจร
2. การเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
4. พัฒนาระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการให้บริการที่มีคุณภาพ

การบริหาร

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560โดยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

Scroll to Top