แนะนำสำนักสื่อฯ

ชื่อหน่วยงาน

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีชื่อย่อว่า "สสท"
เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า "Center for Educational Media and Technology”
เขียนย่อเป็นภาษาอังกฤษ "CEMT"

สีประจำสำนัก

"สีเขียวหัวเป็ด"

ตราสัญลักษณ์ (Logo)

สัญลักษณ์ภาษาไทย
สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ

ปรัชญา (Philosophy)

“เทคโนโลยีสนับสนุนการศึกษาเพื่อความเจริญงอกงาม"

ปณิธาน (Pledge)

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย"

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

“สนับสนุนงานผลิต บริการ และวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา”

ค่านิยม (Values)

“ค่านิยมหลัก CEMT”
C : Capacity Building “การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย”
E : Efficiency “มุ่งมั่นผลิตบริการและวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”
M : Moral “มีคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน”
T : Team work “การทำงานเป็นทีมและมีเป้าหมายเดียวกัน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนงาน ส่งเสริม สร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรม ทางเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจ (Mission)

1.ผลิตและบริการด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.พัฒนาทักษะด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. พัฒนาองค์กรด้วยระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาลโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและฝึกประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์หลัก (Goals)

1. เพื่อเป็นส่วนงานส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบบครบวงจร
2. เพื่อเป็นส่วนงานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและฝึกประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. เพื่อเป็นส่วนงานที่มีการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีคุณภาพ

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560โดยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

การบริหาร

Scroll to Top