บุคลากรสำนักสื่อฯ

ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้

นายสุเมธ กลิ่นหอม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
sumetk@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15448
นายเมธี คชาไพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
methee@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11940
นายณัฐนัย ศรีโรจน์
AU5I7317
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
natthanai@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15445
นายชัยพร สุวรรณประสพ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
chaiporns@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11937
นางมานิตา ภัยวิมุติ
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
manitas@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15446
นายเด่นชัย ทองรัสมี
ผู้ปฏิบัติงานช่างชำนาญงาน
denchai@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11941
นายวิชัยยุทธ ทองมาก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
vichaiyut@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11936
นายกิตติพงศ์ อินทรพานิช
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
kittipongi@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11944
นายภูวศิษฐ์ สุริยชัยโยธิน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
phuwasitt@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11945
นายฤทธิกุล จุลวรรณา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
rittikul@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11945

ประจำ มศว องครักษ์

นายไพรัตน์ ดีเทียนอินทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
pairat@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 21110
นางจุไรรัตน์ ดีเทียนอินทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
churairat@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 21110
Scroll to Top