📷💡กิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน”

📷💡กิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill)
“การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน”
📆 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 -12.00 น.
หัวข้ออบรม
➞ วิธีการตั้งค่ากล้องมือถือสำหรับการถ่ายภาพติดบัตร
➞ การจัดแสง
➞ การเตรียมฉากหลัง
➞ การตัดต่อตกแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชัน Snapseed
Scroll to Top