คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร "การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน"

วันที่ 26 มีนาคม 2567
คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน” จัดโดย ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้และพัฒนางานของตนและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพถ่ายโดย PRswu
Scroll to Top