📸🎬 บรรยากาศการถ่ายทำสื่อด้วยระบบ Virtual Studio แก่นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 🎬 📸

Scroll to Top