บุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง Risk & Opportunity Day : กล้าเสี่ยงในงานสร้างสรรค์ และควบคุมงานประจำเพื่อลดความสูญเสีย

📣 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง Risk & Opportunity Day : กล้าเสี่ยงในงานสร้างสรรค์ และควบคุมงานประจำเพื่อลดความสูญเสีย ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตี อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
Scroll to Top