ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24

วันที่ 2 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2567 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ได้ให้การต้อนรับคณะ
ในโอกาสนี้ นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และให้ข้อมูลภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า 160 ปี และมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างรอบด้าน โดยมีข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมบรรยายสรุปให้แก่คณะเกี่ยวกับภารกิจและการบริหารงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ความร่วมมือกับสิงคโปร์ในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและภารกิจด้านการกงสุล
 
Scroll to Top