สำนักสื่อฯ เปิดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ "สถานที่ฝึกงาน"

CEMT SWU เปิดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ”สถานที่ฝึกงาน”
• ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
• ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
 
เน้นการสร้างประสบการณ์ภาคปฏิบัติให้กับนิสิตและนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีทางการศึกษา
โดยฝึกประสบการณ์ตรงกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และการอบรมการใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรมการทำงานเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้กับนิสิตและนักศึกษา ตลอดจนเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคตอย่างมืออาชีพ
📌 โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบก่อนสมัคร
ติดต่อสอบถามข้อมูลการฝึกงานเพิ่มเติมโทร 02-649-5000 ต่อ 15045
Scroll to Top