📢✨ แนะนำบริการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของสำนักสื่อฯ 🎥

📢✨ แนะนำบริการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของสำนักสื่อฯ 🎥
ขั้นตอนการรับบริการ
1. ติดต่อขอใช้บริการ walk in / Facebook: สำนักสื่อฯ / Line: CEMTSWU / โทรศัพท์
2. ยืนยันนัดหมาย
3. คณะ / สำนัก / หน่วยงาน ส่งหนังสือบันทึกข้อความ
4. เข้ารับบริการ
Scroll to Top