โครงการบูรณาการผลิตสื่อและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Adobe Lightroom

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการฝึกอบรมในโครงการบูรณาการผลิตสื่อและทักษะเพื่ออนาคต หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe lightroom แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 4 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Scroll to Top