🎬 ขั้วต่อเพื่อการเชื่อมต่อภาพและเสียง Principles of Video and Audio Cable Connectors🎛️

🎬 ขั้วต่อเพื่อการเชื่อมต่อภาพและเสียง Principles of Video and Audio Cable Connectors🎛️
📕 แนะนำหนังสือสอนการใช้งานอุปกรณ์สื่อ จากสำนักหอสมุดกลาง มศว
📕 สอนตั้งแต่การใช้งานเครื่องมือพื้นฐานไปจนถึงการสร้างสื่ออย่างมืออาชีพ จากผู้เขียนที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริง ในหนังสือแนะนำการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง พร้อมขั้นตอนการลงมือทำอย่างละเอียด ง่ายต่อการทำความเข้าใจและนำไปลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักและมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลหนังสือ : http://search.swu.ac.th/per…/f/1hfhn9m/ALEPH_MONO000444218
Scroll to Top