What ศัพท์ TECH ขอนำเสนอ ✍️ การดราฟท์ (draft)

What ศัพท์ TECH ขอนำเสนอ
✍️ การดราฟท์ (draft)
เป็นคำที่มีความหมายแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริบท ด้านการทำงานออกแบบมีความหมายเบื้องต้น ดังนี้
➤ การร่าง เช่น การร่างภาพ การร่างเอกสาร การร่างแบบงานก่อสร้าง
➤ การคัดลอก การลอกแบบ ให้ออกมาเหมือนกับงานต้นฉบับ
โปรแกรมที่นิยมใช้ในการดราฟท์
งานออกแบบกราฟิก : Adobe Photoshop / Adobe Illustrator
งานออกแบบสถาปัตยกรรม : AutoCAD
 
Scroll to Top