แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา

           สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา ให้แก่นิสิตจากภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 15 มีนาคม 2567 โดยนิสิตเข้ารับการสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษาใน 2 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้และฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาตามความต้องการของตนเอง

            สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตโดยการจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรมการทำงานเฉพาะทาง ได้แก่ การถ่ายรูปด้วยกล้อง DSLR โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Adobe Premiere Pro และโปรแกรมออกแบบ Adobe Illustrator เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงทฤษฎีและกระบวนการในการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง นิสิตที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ได้ร่วมปฏิบัติงานกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในลักษณะงานนั้น เช่น การผลิตสื่อในลักษณะการออกกอง การควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ขนาดใหญ่ การบริการระบบการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ การออกแบบกราฟิก การผลิตสื่ออนิเมชันกราฟิก และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการทำงานจริงและเกิดทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคตอย่างมืออาชีพ

 
Scroll to Top