Cemt Service

การให้บริการสำนักสื่อฯ

E-Journal

วารสารออนไลน์
ของสำนักสื่อฯ

วีดิทัศน์ ตามประสงค์

ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ วีดีโอออนดีมาน ถ่ายทอดสดการสอนทางไกล

CEMT Annual Report

รายงานประจำปีสำนักสื่อฯ

ข่าวและกิจกรรม

  • ฝ่ายผลิตและบริการฯ
  • ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
icon

งานผลิตสื่อการเรียนรู้

บริการห้องบันทึกเสียง , ผลิตสื่อการเรียนรู้ , บริการสตูดิโอถ่ายภาพและงานโทรทัศน์ , บริการถ่ายภาพนิ่ง , บริการถ่ายวีดิทัศน์ด้วยระบบ HD , 4K

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

บริการโสตฯ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี , บริการโสตฯ ในห้องเรียน , บริการระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ , บริการเครื่องเสียง

รายละเอียดเพิ่ม..

icon

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

บริการออกแบบ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

บริการแหล่งทัรัพยากรการเรียนรู้

บริการฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

บริการฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

icon

สำนักงานผู้อำนวยการ

งานบริหารงานทั่วไป

งานพัสดุ

งานการบัญชี

วีดิทัศน์แนะนำสำนักสื่อฯ

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.