🎥YouTube & Video Marketing : เพิ่มยอดวิวและยอด Subscribe 🔴⏯️

🎥YouTube & Video Marketing : เพิ่มยอดวิวและยอด Subscribe 🔴⏯️
📕 แนะนำหนังสือสอนสร้างคอนเทนต์ จากสำนักหอสมุดกลาง มศว
📕 หนังสือรวบรวมเนื้อหาการสร้างแบรนด์ด้วยวิดีโอออนไลน์ สร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์เข้าถึงถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีบทวิเคราะห์คอนเทนต์และวิธีการใช้ฟังก์ชันโฆษณาอย่างละเอียด
ข้อมูลหนังสือ : http://search.swu.ac.th/per…/f/1hfhn9m/ALEPH_MONO000435514
ยืมหนังสือได้ที่สำนักหอสมุดกลาง มศว
Scroll to Top