ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24

วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24
โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ ความสามารถบริหารงานในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผู้บริหารระดับและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ณ ห้องคริสตัล 3 – 4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

Scroll to Top