วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปี คณะสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักสื่อฯ 💐 มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คณะสังคมศาสตร์เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ชั้น 7 อาคาร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Scroll to Top