วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 69 ปี คณะวิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักสื่อฯ 💐 มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คณะวิทยาศาสตร์เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 69 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โถงชั้น 7 อาคาร 19 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Scroll to Top