ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ สอนการใช้งานระบบ Live Streaming และโปรแกรม OBS Studio แก่เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดกลาง มศว

วันที่ 29 กันยายน 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โดยฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ สอนการใช้งานระบบ Live Streaming และโปรแกรม OBS Studio แก่เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดกลาง มศว ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง 📸💻
.
Scroll to Top