สำนักสื่อฯ ให้บริการในงานประชุมวิชาการหัวข้อ แนวทางบริการทางการแพทย์บุคคลข้ามเพศ และการเปิดตัวคลินิกบุคคลข้ามเพศ มศว คลินิก Gender Harmony, Pride (every)

วันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการะบบโสตทัศนูปกรณ์ และการบันทึกวีดิทัศน์ ในงานประชุมวิชาการหัวข้อ “แนวทางบริการทางการแพทย์บุคคลข้ามเพศ และการเปิดตัวคลินิกบุคคลข้ามเพศ มศว คลินิก Gender Harmony, Pride (every)” ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2566 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 📸🎬
Scroll to Top