ฝึกอบรมการผลิตและตัดต่อสื่อ

ฝึกอบรมการผลิตและตัดต่อสื่อ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายพงศ์ปณต ทองขาว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตและตัดต่อสื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ทางออนไลน์” แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน รายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 4 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝึกอบรมการผลิตและตัดต่อสื่อ Read More »