นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา วันที่ 13 กันยายน 2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา การให้บริการสื่อการเรียนการสอน หลักการบริหารจัดการ ตลอดจนขอบข่ายการให้บริการต่างๆ ภายในสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โดยมี นายกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ดร.เมธี คชาไพร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ และนางมานิตา ภัยวิมุติ นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการ เป็นผู้ให้ข้อมูลและถ่ายทอดประสบการณ์

นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา Read More »