กิจกรรม

แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา

แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา            สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา ให้แก่นิสิตจากภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 15 มีนาคม 2567 โดยนิสิตเข้ารับการสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษาใน 2 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้และฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาตามความต้องการของตนเอง             สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตโดยการจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรมการทำงานเฉพาะทาง ได้แก่ การถ่ายรูปด้วยกล้อง DSLR โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Adobe Premiere Pro และโปรแกรมออกแบบ Adobe Illustrator เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงทฤษฎีและกระบวนการในการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง นิสิตที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ได้ร่วมปฏิบัติงานกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในลักษณะงานนั้น เช่น การผลิตสื่อในลักษณะการออกกอง การควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ขนาดใหญ่ การบริการระบบการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ การออกแบบกราฟิก การผลิตสื่ออนิเมชันกราฟิก และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการทำงานจริงและเกิดทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคตอย่างมืออาชีพ   Image Masonry Title Image […]

แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา Read More »

📷💡กิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน”

📷💡กิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน” กิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน” วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 -12.00 น. หัวข้ออบรม ➞ วิธีการตั้งค่ากล้องมือถือสำหรับการถ่ายภาพติดบัตร ➞ การจัดแสง ➞ การเตรียมฉากหลัง ➞ การตัดต่อตกแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชัน Snapseed แบบประเมินความพึงพอใจ : https://forms.gle/bJAaMcWYoXNTna1R7 #ทีมมศว #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #CEMT

📷💡กิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน” Read More »

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดประชุมและเตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมและเตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดประชุมและเตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต อาคาร 14 ชั้น 4 ทีมสำนักสื่อฯ พร้อมแล้ว ทีมบัณฑิตพร้อมยัง

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดประชุมและเตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

โครงการบูรณาการผลิตสื่อและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Adobe Lightroom

โครงการบูรณาการผลิตสื่อและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Adobe Lightroom วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการฝึกอบรมในโครงการบูรณาการผลิตสื่อและทักษะเพื่ออนาคต หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe lightroom แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 4 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการบูรณาการผลิตสื่อและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Adobe Lightroom Read More »

สำนักสื่อฯร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม “งานวัด 4 ภาค”

📣 สำนักสื่อฯ ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม “งานวัด 4 ภาค” สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม “งานวัด 4 ภาค” โดยให้บริการถ่ายทอดสด แก่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีการจัดซุ้มขายกระทงในครั้งนี้รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ https://fb.watch/oAe5mmKXnd/ สุขสันต์วันลอยกระทง

สำนักสื่อฯร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม “งานวัด 4 ภาค” Read More »

ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้สอนการใช้งานระบบ Live Streaming และโปรแกรม OBS Studio แก่สำนักหอสมุดกลาง

ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ สอนการใช้งานระบบ Live Streaming และโปรแกรม OBS Studio แก่เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดกลาง มศว วันที่ 29 กันยายน 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โดยฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ สอนการใช้งานระบบ Live Streaming และโปรแกรม OBS Studio แก่เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดกลาง มศว ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง .

ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้สอนการใช้งานระบบ Live Streaming และโปรแกรม OBS Studio แก่สำนักหอสมุดกลาง Read More »

ฝึกอบรมการผลิตและตัดต่อสื่อ

ฝึกอบรมการผลิตและตัดต่อสื่อ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายพงศ์ปณต ทองขาว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตและตัดต่อสื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ทางออนไลน์” แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน รายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 4 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝึกอบรมการผลิตและตัดต่อสื่อ Read More »

Scroll to Top