ภาพบรรยากาศงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี 2566

ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานของทีมงานสำนักสื่อฯ
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566
ชั้น 4 อาคารวิจัยนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Scroll to Top