สำนักสื่อฯ ให้บริการงานประชุมวิชาการหัวข้อ แนวทางบริการทางการแพทย์บุคคลข้ามเพศ และการเปิดตัวคลินิกบุคคลข้ามเพศ มศว คลินิก Gender Harmony, Pride (every)

สำนักสื่อฯ ให้บริการในงานประชุมวิชาการหัวข้อ แนวทางบริการทางการแพทย์บุคคลข้ามเพศ และการเปิดตัวคลินิกบุคคลข้ามเพศ มศว คลินิก Gender Harmony, Pride (every) วันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการะบบโสตทัศนูปกรณ์ และการบันทึกวีดิทัศน์ ในงานประชุมวิชาการหัวข้อ “แนวทางบริการทางการแพทย์บุคคลข้ามเพศ และการเปิดตัวคลินิกบุคคลข้ามเพศ มศว คลินิก Gender Harmony, Pride (every)” ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2566 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สำนักสื่อฯ ให้บริการงานประชุมวิชาการหัวข้อ แนวทางบริการทางการแพทย์บุคคลข้ามเพศ และการเปิดตัวคลินิกบุคคลข้ามเพศ มศว คลินิก Gender Harmony, Pride (every) Read More »