ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้สอนการใช้งานระบบ Live Streaming และโปรแกรม OBS Studio แก่สำนักหอสมุดกลาง

ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ สอนการใช้งานระบบ Live Streaming และโปรแกรม OBS Studio แก่เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดกลาง มศว วันที่ 29 กันยายน 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โดยฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ สอนการใช้งานระบบ Live Streaming และโปรแกรม OBS Studio แก่เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดกลาง มศว ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง .

ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้สอนการใช้งานระบบ Live Streaming และโปรแกรม OBS Studio แก่สำนักหอสมุดกลาง Read More »