CEMT

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 วันที่ 2 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2567 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ได้ให้การต้อนรับคณะในโอกาสนี้ นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และให้ข้อมูลภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า 160 ปี และมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างรอบด้าน โดยมีข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมบรรยายสรุปให้แก่คณะเกี่ยวกับภารกิจและการบริหารงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ความร่วมมือกับสิงคโปร์ในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและภารกิจด้านการกงสุล#กระทรวงการอุดมศึกษา #อว #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #ทีมมศว 

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 Read More »

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ ความสามารถบริหารงานในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผู้บริหารระดับและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ณ ห้องคริสตัล 3 – 4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ทีมมศว

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) Read More »

เชิญชวนบุคลากร มศว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน”

📢 เชิญชวนบุคลากร มศว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน” เชิญชวนบุคลากร มศว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน” โดยมีหัวข้ออบรมดังนี้ ➞ วิธีการตั้งค่ากล้องมือถือสำหรับการถ่ายภาพติดบัตร ➞ การจัดแสง ➞ การเตรียมฉากหลัง ➞ การตัดต่อตกแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชัน Snapseed วิทยากร คุณกิตติพงศ์ อินทรพานิช นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ และคุณวิชัยยุทธ ทองมาก นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ช่องทางออนไลน์ : Zoom วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 -12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://forms.gle/oHy7SVDimaNcbXvK6 เข้าร่วมทาง Zoom https://us02web.zoom.us/j/86479055734 Meeting ID: 864 7905 5734 หรือ

เชิญชวนบุคลากร มศว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน” Read More »

บรรยากาศการถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ “วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน 75 ปี มศว อโศกร่วมใจ”

บรรยากาศการถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ “วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน 75 ปี มศว อโศกร่วมใจ” บรรยากาศการถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ “วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน 75 ปี มศว อโศกร่วมใจ” #VirtualRun #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #ทีมมศว

บรรยากาศการถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ “วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน 75 ปี มศว อโศกร่วมใจ” Read More »

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี Read More »

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดประชุมและเตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมและเตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดประชุมและเตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต อาคาร 14 ชั้น 4 ทีมสำนักสื่อฯ พร้อมแล้ว ทีมบัณฑิตพร้อมยัง

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดประชุมและเตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

โครงการบูรณาการผลิตสื่อและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Adobe Lightroom

โครงการบูรณาการผลิตสื่อและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Adobe Lightroom วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการฝึกอบรมในโครงการบูรณาการผลิตสื่อและทักษะเพื่ออนาคต หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe lightroom แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 4 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการบูรณาการผลิตสื่อและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Adobe Lightroom Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom 📅 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 🔗 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroomวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.ณ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น 4[คลิกที่ลิ้งก์]https://drive.google.com/…/1x9alMkdmZgZCSmHeKVU…/view…  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom Read More »

สำนักสื่อฯร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม “งานวัด 4 ภาค”

📣 สำนักสื่อฯ ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม “งานวัด 4 ภาค” สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม “งานวัด 4 ภาค” โดยให้บริการถ่ายทอดสด แก่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีการจัดซุ้มขายกระทงในครั้งนี้รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ https://fb.watch/oAe5mmKXnd/ สุขสันต์วันลอยกระทง

สำนักสื่อฯร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม “งานวัด 4 ภาค” Read More »

🎇🌕เคล็ดลับถ่ายภาพกลางคืนสวยด้วยสมาทโฟน เก็บภาพบรรยากาศงาน #ลอยกระทงมศว 2566 ในตีม “งานวัด 4 ภาค”

🎇🌕เคล็ดลับถ่ายภาพกลางคืนสวยด้วยสมาทโฟน เก็บภาพบรรยากาศงาน #ลอยกระทงมศว 2566 ในตีม “งานวัด 4 ภาค” โหมดถ่ายภาพกลางคืนการถ่ายภาพในตอนกลางคืนในที่มีแสงน้อย กล้องปกติจะทำให้ภาพที่ได้ออกมามืด เพียงเลือกโหมดกลางคืน (Night mode) กล้องจะประมวลผลภาพให้มีแสงสีและรายละเอียดมากที่สุด เทคนิค Long Exposuresปรับการรับแสงกล้องทำให้ภาพถ่ายที่ได้มีแสงต่อเนื่องเป็นเส้นตามการเคลื่อนไหวของจุดกำเนิดแสง มือถือสมาร์ทโฟนทั้งแอนดรอย (โหมด Pro) และไอโฟน (Live Photo)ปรับค่าการรับแสงต่างๆได้ โดยปรับ Speed shutter ให้มากกว่า 6 วินาทีขึ้นไป ยิ่งตัวเลขมากแสงที่ได้ก็จะเป็นเส้นยาวต่อเนื่องกันข้อควรระวังของเทคนิคนี้คือมือต้องนิ่ง ไม่อย่างนั้นภาพแสงที่ได้ก็จะไหวๆไม่เป็นเส้นสวยงาม แนะนำใช้ขาตั้งหรือวางกล้องไว้จะทำให้ปัญหานี้หมดไป ใช้แหล่งกำเนิดแสงจากรอบตัวแสงไฟจะช่วยให้ภาพกลางคืนมีความน่าสนใจมากขึ้น แหล่งกำเนิดแสงที่ต่างชนิดกันตั้งแต่หลอดไฟประเภทต่างๆ แสงจันทร์ ป้ายไฟ ก็จะทำให้ภาพที่ได้ออกมามีบรรยายที่แตกต่างกันไปด้วย เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพกลางคืนของเราได้

🎇🌕เคล็ดลับถ่ายภาพกลางคืนสวยด้วยสมาทโฟน เก็บภาพบรรยากาศงาน #ลอยกระทงมศว 2566 ในตีม “งานวัด 4 ภาค” Read More »

Scroll to Top